De MeToo actie

Wellicht dat #Me Too actie u aan het denken heeft gezet. Op basis van een enquête verricht door LVVV, Landelijke Vereniging Voor Vertrouwenspersonen blijkt dat iets meer dan 12% van de vertrouwenspersoon die gereageerd hebben, meer meldingen binnenkrijgen. Gelukkig dat de meldingen in Nederland niet explosief zijn toegenomen, maar wel een cijfer om rekening mee te houden. Ieder geval van ongewenst gedrag is een geval teveel. Bij ongewenst gedrag dient u te denken aan fysieke & non verbale agressie, discriminatie, seksuele intimidatie, pesten. Kortom gedrag wat in iedere organisatie voor kan komen.

Als werkgever heeft u een wettelijke plicht om ervoor te zorgen dat uw medewerkers zo veilig mogelijk hun werk kunnen doen, niet alleen qua fysieke veiligheid ook op het voorkomen van psychisch verzuim. Maar wat heeft u dan eigenlijk te doen? We nemen met u kort en krachtig de stappen door:

 1. Stel een protocol op, en informeer uw medewerkers over dit protocol. Ons advies koppel aan dit protocol ook direct een klachtenregeling. Op deze wijze geeft u aan wat wel of niet wenselijk is vanuit de wetgeving maar ook vanuit uw organisatie. En weten uw medewerkers ook direct wat er gebeurd, als er wel na een melding een klacht noodzakelijk is.
 2. Stel een vertrouwenspersoon (VP) aan. U kunt iemand van uw medewerkers aanstellen als VP of u kunt een externe VP benoemen. Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf is een combinatie van in- en externe VP vaak een goede basis.
 3. Zorg dat u beroep kunt doen op een klachtencommissie die klachtonderzoek verricht en u als werkgever een advies geeft voor de opvolging van de uitspraak v.w.b. de gegrondheid van de klacht.

Wat is uw voordeel?
Uw voordeel is dat u zich houdt aan de wettelijke regels maar ook  – in onze ogen nog belangrijker – dat u uitdraagt dat ongewenst gedrag niet getolereerd wordt binnen uw organisatie. U wilt immers dat uw medewerkers veilig en goed uw werk kunnen doen. U kunt niet voorkomen dat een medewerkers zich misdraagt maar u kunt wel voorkomen dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw medewerkers maar ook voor u als organisatie.

Wij kunnen ons voorstellen dat dit thema voor u als ondernemer wellicht een noodzakelijk kwaad is, of voelt als de bekende papieren tijger. Wij weten echter vanuit onze praktijk hoeveel goed, preventief en zinvol werk een vertrouwenspersoon biedt aan uw medewerker maar u ook behoedt voor onnodig ziekteverzuim, of dat goede medewerkers hun ontslag aanbieden. Op deze wijze behoudt u de medewerker met ongewenst gedrag en verliest u de medewerker met gewenst gedrag, inclusief de kennis en ervaring van deze medewerker.

De professionals van BMW Voor Elkaar kunnen u als ondernemer ondersteunen in het opzetten en implementeren van beleid, het leveren van een vrijwel kant-en-klaar protocol inclusief gedragscode en klachtenreglement. Onze vertrouwenspersonen en onze klachtencommissie staan u graag bij met raad en daad. Wij zijn op afroep beschikbaar zodat u alleen datgene betaalt wat wij ook daadwerkelijk voor u en uw medewerkers verzorgen.

Meer informatie? Bel of mail ons.

Wanneer de hulp inschakelen van een bedrijfsmaatschappelijk werker?

Het kan altijd voorkomen dat een medewerker niet goed functioneert, dat hij of zij al een tijdje ziek is of dat iemand dreigt uit te vallen. Een bedrijfsmaatschappelijk werker helpt de medewerker en gaat samen de oorzaak analyseren en aanpakken.

Een bedrijfsmaatschappelijk werker kan op veel manieren ondersteunen en bemiddelen. Bijvoorbeeld bij:

 • Te hoge werkdruk en fysieke of psychische klachten
 • Werkgerelateerde conflicten
 • Onzekerheid tijdens werk
 • Geen klik met collega’s
 • Pesten, discriminatie of intimidatie
 • Privéproblemen
 • Onterechte beschuldigingen

Een gesprek met een bedrijfsmaatschappelijke werker kan al veel oplossen en ophelderen. Als u een van de volgende signalen herkent, is het goed om met een bedrijfsmaatschappelijk werker te praten:

 • Geen plezier meer in het werk
 • Gevoel dat u alleen bent op het werk
 • Teveel of te weinig slaap
 • Piekeren
 • Stress

Hoe gaat BMW Voor Elkaar te werk?

Als u een medewerker aanmeldt, wordt er eerst gekeken welke professional bij de organisatie past en welke professional de juiste kennis voor uw hulpvraag heeft.

Inzet is mogelijk op basis van een vast dagdeel per week, per maand of kan plaatsvinden op interventiebasis. Onze professional houdt dan een spreekuur op de samen met u overeengekomen dag. Onze professionals werken kortdurend. Dat wil zeggen 4-6 consulten na de intake. Onze ervaring is dat kortdurende preventieve inzet een beter effect heeft dan een curatieve begeleiding.

De inzet van onze professionals vindt bij voorkeur plaats op uw locatie. Indien noodzakelijk is het ook mogelijk een gesprek te voeren bij uw werknemer thuis.

3 tips om het ziekteverzuim terug te dringen

Een zieke werknemer kan jou als ondernemer veel geld kosten. Wist je dat een werknemer die ziek thuis zit tot wel twee keer zijn salaris kan kosten? Daarnaast is het voor de werknemer steeds lastiger om het werk op te pakken naarmate hij/zij langer ziek is. Met deze 3 tips kan jij het ziekteverzuim verlagen.

Preventie en een verzuimprotocol

Om het ziekteverzuim van je werknemers te verlagen is het belangrijk om een ziekteverzuimbeleid op te stellen. Een ziekteverzuimbeleid bestaat uit twee onderdelen: preventie en een verzuimprotocol.

Samen met een bedrijfsmaatschappelijk werker is het noodzaak om een gezonde werkplek creëren voor je werknemers. Naast een gezonde werkplek is een gezonde werksfeer ook erg belangrijk.

Een verzuimprotocol bevat alle regels omtrent ziekte. Denk bijvoorbeeld over het contact met de arbodienst en het melden van de ziekte. De registratie en begeleiding van re-integratie komen ook terug in het verzuimprotocol.

Bespreek ziekte en verzuim met je werknemers

Ondernemers vinden het soms lastig om ziekteverzuim te bespreken met hun werknemers. Terwijl werknemers het juist fijn vinden als hun baas geïnteresseerd is in de situatie.

Het is daarom belangrijk om als ondernemer zijnde het onderwerp bespreekbaar te maken. Bij het aansnijden van dit onderwerp is het erg belangrijk om de ziekte gescheiden te houden van het functioneren van de desbetreffende persoon. Een aantal voorbeeldvragen die jij als ondernemers kan stellen:
– Hoe gaat het met je? Zit je goed in je vel?
– Wat vind je momenteel van je werk? Heb je het naar je zin of juist niet?
– Je bent helaas wat vaker ziek geweest de afgelopen tijd. Kan ik je ergens bij helpen?

Samenwerken met andere bedrijven

Als ondernemer zijnde kan het zijn dat je niet de financiële middelen hebt voor preventie en een verzuimprotocol. Toch kan je samen met andere bedrijven de handen ineenslaan om de kosten, ideeën en oplossingen te delen. Daarnaast kan je het personeel een voordelig sportabonnement aanbieden of een bedrijventoernooien organiseren.

Wilt u hulp om het ziekteverzuim terug te dringen of wilt u een verzuimprotocol opzetten? Neem dan contact met ons op!

Zonder acceptatie geen groei

Tien jaar geleden veranderde mijn leven plotseling: ik werd aangereden door een auto. Ik belandde in een rolstoel en vijf jaar revalidatie volgde waarin ik kennis maakte met de onduidelijke wetgeving, drempels en vooroordelen ten aanzien van arbeidsbeperkten. Daar werd ik niet vrolijk van. Tot er een keerpunt kwam, ik stelde mijzelf en nu ook werkgevers en werknemers deze vraag: “Wat kun je nog wél?” in plaats van “Wat kun je niet meer?” Ik besloot werk te maken van mijn passie en startte mijn eigen onderneming met als doel om mensen met een diverse achtergrond in hun kracht te zetten! Naast maatschappelijk werker, ben ik ook rouw- en verliesdeskundige. Dit klinkt misschien wat zwaar, maar alles begint bij acceptatie. Acceptatie van wie je bent is de basis voor groei, vertrouwen, betere werkprestaties en minder verzuim.

Coachees zijn regelmatig blij verrast om mij soms met krukken of een rolstoel te zien: “Eindelijk iemand die naast professional ook ervaringsdeskundige is!” Ook humor werkt enorm relativerend, zo heb ik met een manager een rolstoelrace gehouden. Werkgevers zijn verbaasd: “Huh, maar jij bent óók gehandicapt?” En juist daar zit de kracht, wees nieuwsgierig! Ga in dialoog!

Binnen het bedrijfsleven houd ik mij bezig met participatie en inclusie. Ik ondersteun zowel werknemer als werkgever op de werkvloer en geef advies, trainingen en coaching op maat. Onderwerpen als grenshantering, empowerment, (rouw)verwerking en acceptatie van beperking, duurzame inzetbaarheid en energiebalans komen aan bod.
Laatst gaf ik samen met mijn coachee een presentatie aan de manager en teamleden over haar ‘weeffoutje’ (verwerkingsprobleem in de hersenen) waarin zij uitlegde waarom zij werkzaamheden soms anders benadert. Iedereen was onder de indruk van haar doorzettingsvermogen. Waar eerder irritaties waren, ontstond er nu wederzijds begrip en teamspirit!

Laten we de kwaliteiten van de mens aanspreken en deze voorop stellen. Laten we kijken naar wat iemand nog wél kan zonder uit te sluiten. Want iedereen, met of zonder beperking, wil gezien worden. Daarom ben ik van mening dat de doelgroep moet worden verbreed, we laten nu te veel talent liggen en dat is zonde!
Wanneer je in mogelijkheden denkt, heb je niet alleen een unieke werknemer in huis, maar let op dat je ‘m ook behoud op een duurzame manier. Het is de hoogste tijd om van exclusiviteit naar inclusiviteit te gaan zodat iedereen deel kan uitmaken van een inclusieve én werkbare arbeidsmarkt. Hier draag ik graag mijn steentje aan bij!

Jojanneke

Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon voor ongewenste omgangsvormen is een medewerker van de organisatie (interne vertrouwenspersoon) of een door de organisatie aangestelde derde (externe vertrouwenspersoon). Werknemers die ongewenst gedrag ervaren, kunnen de vertrouwenspersoon benaderen voor een luisterend oor, advies en bijstand. Uiteraard op vertrouwelijke basis. De vertrouwenspersoon heeft als primaire rol medewerkers die ongewenst gedrag ervaren, op te vangen en te begeleiden. Daarnaast is de vertrouwenspersoon binnen de organisatie ook van betekenis voor de voorlichting over grensoverschrijdend gedrag op het werk en voor advies aan het management over het stellen en handhaven van gedragsnormen. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en intern verschoningsrecht. De persoon is alleen verantwoording schuldig aan het hoogste gezag binnen de organisatie en legt geen inhoudelijke verantwoording af aangaande individuele gevallen.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Binnen iedere organisatie kunnen medewerkers te maken krijgen met ongewenste gedragsvormen, zowel van collega’s als van leidinggevenden. Werkgevers hebben wettelijk gezien de plicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan hier een onderdeel van zijn. Het doel van het vertrouwenswerk is bijdragen aan een organisatiecultuur en werkomgeving waarin werknemers optimaal functioneren en zich veilig voelen. De vertrouwenspersoon behartigt het belang van de medewerker als onderdeel van de organisatie. Hij of zij ondersteunt medewerkers bij ongewenst gedrag en helpt bij het de-escaleren en het beëindigen van de ongewenste omgangsvorm. Opvang, meedenken over de oplossing en bijdragen aan het herstel van de verbinding tussen melder en veroorzaker spelen daarbij een belangrijke rol. De vertrouwenspersoon begeleidt de medewerker bij de klachtenprocedure. De melder blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem. Nadat het ongewenste gedrag is opgelost, verleent de vertrouwenspersoon nog enige tijd nazorg.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Bij een vertrouwenspersoon voor ongewenste omgangsvormen zijn drie hoofdtaken te onderscheiden:

 • Opvangen, begeleiden en informeren van de medewerker
 • Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie
 • Adviseren van het bestuur en management

De specifieke taken en acties die onder deze hoofdtaken vallen, kunnen binnen elke organisatie aangepast worden. De lijst met taken en acties vormt een leidraad voor de vertrouwenspersoon om in een gesprek met de werkgever zijn functie in de organisatie vorm te geven.

De meest voorkomende conflicten op de werkvloer

Vakantiedagen
In Nederland heeft u recht op vier weken vakantie. Soms komt het voor dat de werkgever de aangevraagde vakantiedagen niet goedkeurt. Dit kan erg vervelend zijn voor de werknemer met ziekteverzuim als gevolg. Naast vakantiedagen ontstaan er ook veel arbeidsconflicten door het niet verkrijgen van opslag.

Verschil in leiderschap
Binnen bedrijven kunt u te maken krijgen met verschillende stijlen van leiderschap. Net zoals in de topsport komt u in contact met ‘mensenmanagers’ en ‘technische managers’. Hierdoor kan onduidelijkheid ontstaan wat leidt tot irritaties en irritaties leiden weer tot conflicten die het werk belemmeren.

Verschillen door achtergrond
Verschillende politieke overtuigingen, ethische achtergronden, opleidingsniveaus, persoonlijke ervaringen en ethiek kunnen zorgen voor scheve gezichten doordat werknemers andere opvattingen of visies hanteren over een bepaald onderwerp. Ook hierdoor ontstaan er conflicten die lastig op te lossen zijn, omdat de opvattingen vaak diep in de persoon genesteld zitten.

Gebrek aan vertrouwen
Omdat een goed functionerend team moet kunnen rekenen op onderling vertrouwen, kan het erg storend zijn wanneer het onderlinge vertrouwen geschonden wordt. Vaak komt een vertrouwensconflict voort uit een machtsconflict wat op zijn beurt weer voortkomt uit een onzeker gevoel op het gebied van territorium-, competentie- en controlekwesties.

Onderlinge afhankelijkheid
In veel gevallen zijn verschillende partijen afhankelijk van elkaar. Als een werknemer afhankelijk is van de feedback op belangen, doelstellingen en werkzaamheden afkomstig van een andere werknemer, kan er bij slechte prestaties van de tweede werknemer een groot probleem ontstaan.

Dagelijks komen wij bij BMW Voor Elkaar deze en andere arbeidsgerelateerde conflicten tegen. Ons 27-koppige team weet als geen ander hoe bedrijfsconflicten kunnen worden opgelost. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan kosteloos contact met ons op zodat wij u kunnen vertellen hoe wij uw arbeidsprobleem op gaan lossen.

BMW: blackbox van organisaties

“BMW staat voor een bekend automerk Bayerische Motoren Werke. Mooie auto, maar daar ga ik het niet over hebben met u. BMW staat namelijk ook voor Bedrijfs Maatschappelijk Werk.

Dit jaar wil ik u graag meenemen in de wachtkamer van een bmw’er. De reden dat ik dit wil doen, is een opmerking van een leidinggevende enkele jaren geleden. Hij gaf aan dat ik min of meer zijn blackbox was. Hij merkte dat inzet van BMW resultaat opleverde. Dat was zowel van belang voor de organisatie als voor werknemers. Wat er écht gebeurde, daar had hij – terecht – geen zicht op.”

Recentelijk is er een artikel van Joyce Neijenhuis gepubliceerd op BG Magazine, de grootste website over bedrijfsgezondheid. Benieuwd naar de rest? Lees het hele artikel hier.

Wat doet een conflictbemiddelaar?

Een conflictbemiddelaar (ook wel mediator) houdt zich, zoals de naam al dat vermoeden, bezig met de bemiddeling van conflicten. Als er een conflict opdoet tussen twee mensen of partijen organiseert de bemiddelaar een bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst gaat de bemiddelaar met beide partijen in gesprek en probeert tot een oplossing te komen.

Bij de bemiddeling treedt de conflictbemiddelaar op als onafhankelijke derde. Het komt veel voor dat beide partijen niet rechtstreeks met elkaar kunnen onderhandelen, omdat er gebrek aan vertrouwen is, verstoorde communicatie of een escalatie. Het doel van de bemiddeling is een oplossing vinden waar beide partijen mee kunnen leven en waarin in ieder geval voor een deel in hun belangen tegemoet gekomen wordt. Natuurlijk is het lastig om beide partijen geheel tevreden te stellen. De bemiddelaar zoekt daarom naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is.

De bemiddelaar heeft vaak afzonderlijke gesprekken met beide partijen en treedt in sommige gevallen ook op als gespreksleider. Door beide kanten van het verhaal aan te horen en de belangen en wensen te vernemen, probeert de bemiddelaar een oplossing te bedenken.

De werkzaamheden van een conflictbemiddelaar worden vaak gelijkgetrokken met die van een mediator. Dit is niet vreemd aangezien zij tot op zekere hoogte dezelfde taken hebben, namelijk het bemiddelen in conflicten. Echter is er ook onderscheid zichtbaar. De conflictbemiddelaar is namelijk inhoudelijk betrokken en komt zelf met een voorstel om het conflict op te lossen. Het is dan aan de partijen zelf of zij hiermee instemmen. De mediator daarentegen blijft inhoudelijk op afstand en laat de partijen hun conflict zelf oplossen.

Wat is bedrijfsmaatschappelijke dienstverlening?

Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW) is hulpverlening gericht op een werknemer die om een bepaalde reden niet meer in staat is om goed te functioneren. Dit kan zijn op het werk en/of in de thuissituatie. Het kan zijn dat een werkgever, bedrijfsarts, HR manager of casemanager adviseert om met een bedrijfsmaatschappelijk werker te gaan praten.

Een werkgever probeert altijd om een zo goed mogelijke arbeidsomgeving voor zijn of haar werknemers te realiseren. Want een medewerker die goed in zijn vel zit is meer bevlogen, creatiever en presteert meer dan iemand die niet goed in zijn vel zit.

BMW vanuit de werkgever

In veel gevallen wordt bedrijfsmaatschappelijke dienstverlening ingeschakeld vanuit een werkgever. Een werkgever signaleert namelijk snel of er iets niet vloeiend verloopt op de werkvloer. Een bedrijfsmaatschappelijk werker begeleidt en coacht medewerkers, traint leidinggevenden en geeft voorlichting en advies.

Wanneer bedrijfsmaatschappelijk werk inzetten

Bedrijfsmaatschappelijk werk is in veel situaties inzetbaar. Een aantal mogelijkheden:

 • Bij werkgerelateerde problemen
 • Bij moeite met het stellen van grenzen
 • Bij het ontbreken van assertiviteit
 • Bij het ontbreken van sociale vaardigheden
 • Bij burn-out
 • Bij stressklachten
 • Bij een ingrijpende gebeurtenis (in privé- of werkomgeving)
 • Bij een traumatische ervaring

Door de spanningen weg te nemen en de weerbaarheid van de werknemer te vergroten, neemt het zelfvertrouwen toe. Dit heeft direct tot gevolg dat de productiviteit verbeterd. En dat komt het hele bedrijf ten goede!

Eén en al bewondering

Al bijna tien jaar ben ik met De Sociale Raadsvrouw bezig en alle schuldhulpverleners daaromheen. We krijgen de meest vreselijke verhalen te horen. Toen ik zelf nog casussen deed, liep bij mij geregeld, gemiddeld eens in de drie jaar de “emmer van ellende” over.

Ik visualiseerde bij iedere casus een emmer achter mij die langzaam volliep met ellende van andere mensen. Eens in de drie jaar liep die over en was ik een paar dagen helemaal van de leg. Je hoefde dan maar naar mij te kijken en de tranen liepen mij over de wangen. Ik heb eens een heel weekend zitten janken om een paar kinderschoenen waarvan de gespjes met touwtjes aan elkaar gebonden waren… Doffe ellende.

Nu ik zelf geen casussen meer doe heb ik dat niet meer. Ik hoor van anderen wat ze meemaken, maar natuurlijk hoor ik nog niet de helft. Het is niet voor niets dat we binnen De Sociale Raadsvrouw twee maal per jaar een hele dag bijeenkomen, niet alleen om wat te leren maar ook om de ellende van ons af te praten. Intervisie.

Nu een jaar geleden ben ik samen met Joyce Neijenhuis BMW Voor Elkaar begonnen. Ik had nooit zo’n hoge pet op van bedrijfsmaatschappelijk werkers. Ze stonden bij mij op het netvlies als urenschrijvers en mensen, vooral dames, die zich o.a. met de schulden van anderen bemoeien waarna wij de zaak weer recht mochten trekken als het fout liep. Aaii….!

Dat is nu wel anders… Vooral de laatste tijd verwonder ik mij en bewonder ik deze beroepsgroep zeer. De laatste maanden gaat het lekker crescendo bij BMW Voor Elkaar en krijg ik uit de eerste hand te horen wie, wat, waar en hoe. Ik zie de toewijding en de empathie, zonder klef te zijn. Ik zie hoeveel ze voor elkaar krijgen. Ik zie hoe mensen in rouw troost vinden en hun leven weer op de rit krijgen. Ik zie hoe ze ruzies op het werk sussen, hoe ze pestgedrag oplossen. Ik zie een werknemer die haar kind heeft verloren rust vindt. Sterfgevallen. Een getroubleerd verleden een plek krijgen. Maar ik zie bij allen een liefde voor het werk van bedrijfsmaatschappelijk werker die mij ontroerd en me in verwondering achterlaat.

Rapportages van bmw hoef ik niet te lezen, mij te pittig! Ze blijven aan mij kleven…, dat emmertje dat volloopt….

Ik dacht dat we bij De Sociale Raadsvrouw ellende tegenkwamen, maar dat is nog niets bij wat je hier meemaakt. Ik heb me nooit zo gerealiseerd hoeveel ellende bmw’ers over zich heenkrijgen en hiermee moeten leven en er dan ook nog een draai aan moeten geven zodat vervolgens iedereen weer kan functioneren.

Eén en al bewondering….

Hettie Schuring